II LO   SP 53   Dane teleadresowebiuletyn informacji publicznej

school and education

Kontakt tel.

85 65 11 416

Logo Szkoły

II Liceum Ogólnokształcące im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku

International Baccalaureate No. 6156

Logo DSD

Logo IB

Opis przedmiotu i treści programowe.

Historia dyplomacji

 

Cele przedmiotu:

Zajęcia mają na celu zapoznanie uczniów z zarysem historii dyplomacji. Omówione zostanie kształtowanie się podstawowych instytucji, zwyczajów i prawa dyplomatycznego, począwszy od praktyki wysyłania misji nadzwyczajnych w Starożytności.

Podstawowy nacisk położony jest na kształtowanie się, funkcjonowanie i prawo dyplomatyczne dotyczące stałych poselstw i misji dyplomatycznych. Omówione zostaną w zarysie także inne

instytucje prawa dyplomatycznego, w tym przywileje i immunitety.

 

Efekty kształcenia:

Wiedza: uczeń ma podstawową wiedzę co do kształtowania się służby dyplomatycznej w ciągu różnych epok historycznych.

Jest w stanie umiejscowić w czasie na tle wydarzeń historycznych rozwój dyplomacji i wpływ jaki

miała ona na rozwój stosunków międzynarodowych. Powinien wymienić i opisać w ujęciu historycznym rozwój różnych aspektów dyplomacji.

Umiejętności: uczeń potrafi samodzielnie interpretować wydarzenia historyczne i wskazać rolę jaką w tym zakresie odegrały poselstwa i kształtowanie się nowożytnej dyplomacji. Jest też w stanie wykorzystać tę wiedzę do interpretacji współczesnej roli dyplomacji.

Kompetencje społeczne: analizuje historię dyplomacji jako czynnik, który lepiej pozwoli mu zrozumieć współczesność i wiele uwarunkowań determinujących aktualny rozwój stosunków międzynarodowych. Będzie w stanie wykorzystać to do wzbogacenia swojej wiedzy, walorów intelektualnych i przydatności w zawodach gdzie cechy te są wysoko cenione.

 

Metody dydaktyczne:                                                                      

Wykład

Prezentacje multimedialne

Dyskusja

Debata

 

Treści programowe:

1.       Zajęcia organizacyjne.

2.       Pojęcie dyplomacji i jej elementy składowe.

a)      dyplomacja

b)      służba zagraniczna państwa

c)      prawo dyplomatyczne

d)      klasyfikacja działań dyplomatycznych

e)       kryteria podziału zadań dyplomatycznych

3.      Prawo legacji w odniesieniu do:

a)      państw

b)      organizacji międzynarodowych

4 -5. Źródła prawa dyplomatycznego.

a)      zwyczaj międzynarodowy a prawo dyplomatyczne

b)      traktatowe prawo dyplomatyczne

c)      zasady międzynarodowego prawa dyplomatycznego

d)      relacje między aktywnością dyplomatyczną a działalnością kulturalną

6 -7. Charakterystyk wybranych funkcji dyplomatycznych.

a)      funkcja reprezentacyjna

b)      funkcja informacyjna

c)      funkcja promocyjna

d)      funkcja negocjacyjna

e)      opieka dyplomatyczna nad obywatelami państwa

8 – 9. Historyczny rozwój form dyplomatycznych.

a)      starożytność

b)      średniowiecze

c)      nowożytność  (N. Machiavelli – ojciec współczesnej polityki i dyplomacji)

10. Kongres wiedeński (1815 r.) – powstanie Protokołu Dyplomatycznego.

11. Dyplomacja papieska.

12. Dyplomacja wersalska – świat po I wojnie światowej.

13. Dyplomacja II wojny światowej i nowego układu sił.

14. Dyplomacja drugiej polowy XX i początków XXI wieku.

15. Wybrane problemy współczesnych stosunków międzynarodowych

Kontakt

85 65 11 416