II LO   SP 53   Dane teleadresowebiuletyn informacji publicznej

school and education

Kontakt tel.

85 65 11 416

Logo Szkoły

II Liceum Ogólnokształcące im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku

International Baccalaureate No. 6156

Logo DSD

Logo IB

  • Home
  • O szkole
  • Historia szkoły

Historia szkoły

29 listopada 1915 - pod okupacją niemiecką podczas I wojny światowej w rocznicę wybuchu powstania listopadowego za zgodą władz niemieckich otwarto w Białymstoku Polskie Gimnazjum Realne. Szkoła mieściła się w gmachu przy dzisiejszej ul. Warszawskiej 63 na II piętrze (parter i I piętro zajmowała szkoła niemiecka). Polskie Gimnazjum Realne składało się w zasadzie z dwóch szkół-: Męskiej (przełożony ksiądz doktor Stanisław Hałko) i Żeńskiej (przełożona Maria Kościa) . Istniało pięć klas dla chłopców, pięć dla dziewcząt i jedna koedukacyjna - wstępna.

23 maja 1916 - aresztowanie przez Niemców księdza dyrektora Stanisława Hałko. Uznano go za niebezpiecznego Polaka i pedagoga, który miał wielki wpływ na ożywienie patriotyczne wśród nauczycieli i uczniów. Do Białegostoku wrócił w listopadzie 1918 roku.

Październik 1917 - Polskie Gimnazjum Realne przeniosło się do budynku przy dzisiejszej ulicy Mickiewicza 1 (do sierpnia 1915 gmach był siedzibą Rosyjskiego Żeńskiego Gimnazjum Mikołajewsko - Aleksandryjskiego).

11 listopada 1918 - po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość.

19 lutego 1919 - opóźniona niepodległość w Białymstoku - do miasta wkroczyły oddziały wojska polskiego.

Czerwiec 1919 - pierwsza matura w Polskim Gimnazjum Realnym, ale tylko w Żeńskim. Świadectwa dojrzałości otrzymało 9 absolwentek: Maria Bielska, Wanda Chmielewska, Halina Goławska, Gertruda Kozłowska, Halina Kościanka, Jadwiga Kundówna, Helena Moniuszko, Maria Różycka, Teofila Wroczyńska.

Wrzesień 1919 - Polskie Gimnazjum Realne podzielono na dwa odrębne: męskie i żeńskie.

20 września 1919 - upaństwowiono Gimnazjum Męskie i nadano mu imię króla Zygmunta Augusta. Siedzibą szkoły został gmach przy ul. Kościelnej 9. Dyrektorem był ksiądz dr Stanisław Hałko.

22 listopada 1919 - upaństwowiono Gimnazjum Żeńskie i nadano mu imię księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej. Szkoła pozostała w gmachu przy dzisiejszej ul. Mickiewicza 1. Dyrektorem była Zofia Kossowska.

Listopad 1922 - zaczęto wydawać gazetkę szkolną -Głos Uczniowski- (z uczniami Gimnazjum Zygmunta Augusta).

2 maja 1932 - Państwowe Gimnazjum Żeńskie otrzymało sztandar i portret patronki - księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej.

1 września 1932 - zgodnie z reformą oświaty szkoła stała się Państwowym Gimnazjum i Liceum Żeńskim.

Od pierwszej matury w roku szkolnym 1920/21 do matury w roku szkolnym 1938/39 przed wybuchem II wojny światowej, Państwowe Gimnazjum i Liceum Żeńskie im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku ukończyło 378 absolwentek.

15 września 1939 - podczas II wojny światowej do Białegostoku wkroczyli Niemcy.

22 września 1939 - Niemcy wycofali się z Białegostoku (na mocy paktu Ribbentrop - Mołotow),wkroczyli Rosjanie i rozpoczęła się okupacja radziecka.

1 października 1939 - urzędowy początek roku szkolnego. Szkoły miały funkcjonować na zasadach przedwojennych.

1 stycznia 1940 - zaczęła obowiązywać jednolita struktura szkoły ogólnokształcącej funkcjonującej w ZSRR - dziesięciolatka.

22 czerwca 1941 - wybuch wojny niemiecko - radzieckiej.

27 czerwca 1941 - początek niemieckiej okupacji Białegostoku.

3 października 1941 - w mieszkaniu Marii Kolendo (nauczycielki Państwowego Gimnazjum i Liceum im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej) przy ul. Mickiewicza 29 w Białymstoku odbyło się spotkanie w sprawie rozpoczęcia tajnego nauczania. Oprócz Marii Kolendo uczestniczyli w nim między innymi: Konstanty Kosiński i Czesław Pietrasz. Tajne nauczanie w Białymstoku stało się masowe - w roku szkolnym 1943/44 na kompletach uczyło się 1725 uczniów na poziomie szkoły powszechnej i 524 uczniów na poziomie szkoły średniej. Naukę prowadziło 136 nauczycieli , w tym nauczyciele Gimnazjum Jabłonowskiej i Zygmunta Augusta. Największe skupisko punktów tajnego nauczania znajdowało się w dzielnicy Bojary.

27 lipca 1944 - wyzwolenie Białegostoku spod okupacji niemieckiej. Podczas działań frontowych częściowemu zniszczeniu uległ budynek Gimnazjum Żeńskiego. Gmach Gimnazjum Męskiego był na tyle obszerny, że umieszczono w nim dwa reaktywowane gimnazja:- Gimnazjum Męskie zajęło parter budynku (ul. Kościelna 9), - Gimnazjum Żeńskie miało siedzibę na piętrze (ul. Warszawska 8).

1 października 1944 - inauguracja roku szkolnego 1944/45 w państwowym Gimnazjum i Liceum Żeńskim w Białymstoku. W nowej rzeczywistości politycznej - już bez imienia, szkoła była kontynuatorką Gimnazjum przedwojennego.

Wrzesień 1945 - pracę w szkole rozpoczęli nauczyciele: Maria Czułajewska, Wanda Chilkiewicz, Helena Jarmoc, Edmund Juchnowicz, Halina Onych, Halina Badowska, Maria Szczepanik. Byli to repatrianci z Wilna, Grodna i Lidy.

Czerwiec 1947 - pierwsza po II wojnie światowej i okupacji matura - świadectwa dojrzałości otrzymało 28 absolwentek.

Maj 1948 - utworzono Szkolny Hufiec Powszechnej Organizacji Służba Polsce (SP).Działała na wzór wojskowy do 1955 r.
1947/48 - szkoła otrzymała pierwszy radioodbiornik i pierwszy wśród szkół białostockich dźwiękowy aparat projekcyjny.

Czerwiec 1948 - założono Koło Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza (późniejsza Liga Przyjaciół Żołnierza). Opiekunką była pani profesor Helena Boczkowska.

1 września 1948 - do szkoły dołączono 7 klas podstawowych i przemianowano ją według wzorów radzieckich na Szkołę Ogólnokształcącą Żeńską Stopnia Podstawowego i Licealnego nr 2 w Białymstoku.

1948/49 - utworzono Koło Związku Młodzieży Polskiej. Liczyło 20 członkiń na 512 uczennic (3,9%). Opiekunką była pani profesor Malwina Mozolewska. Utworzono Koło Polskiego Czerwonego Krzyża 370 członkiń na 515 uczennic (72%).

1 września 1950 - kolejna reorganizacja -usunięto klasy podstawowe i szkołę przemianowano na Państwową szkołę Ogólnokształcącą Żeńską Stopnia Licealnego nr 2 w Białymstoku.

1 września 1952 - szkoła otrzymała nazwę II Liceum Ogólnokształcące Żeńskie w Białymstoku.

3 września 1955 - wprowadzono koedukację. Część uczennic z liceum Żeńskiego przeniesiono "na dół", a "z dołu" przyjęto 101 uczniów do klas IX i X. Szkoła otrzymała nazwę II Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku.

19 grudnia 1956 - w szkole powstała drużyna harcerska. Jej założycielem był druh Jerzy mer z Komendy Hufca Białystok - Miasto. Drużyna przejęła tradycje IX Białostockiej Drużyny Harcerskiej im. Stefana Czarnieckiego - jej numer, nazwę i patrona (dawna "dziewiątka" zwana "błękitną", istniała przez 16 lat w Szkole Podstawowej nr 13 w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 10).

23 czerwca 1957 - w II Liceum Ogólnokształcącym odbył sie zjazd wychowanków byłego Państwowego Gimnazjum Męskiego im. króla Zygmunta Augusta. Na korytarzu szkoły wmurowano tablicę pamiątkową o następującej treści: "Pamięci poległych za wolność i niepodległość Ojczyzny: ks. dr Stanisława Hałki -założyciela i dyrektora Państwowego Gimnazjum im. króla Zygmunta Augusta w Białymstoku, profesorów: Olgierda Złotego, Władysława Paczyńskiego, Stanisława Ćwiękały oraz wychowanków tego Gimnazjum".

Październik 1958 - Komitet Rodzicielski przeprowadził zbiórkę pieniędzy na zakup portretu króla Zygmunta Augusta.

19 czerwca 1960 - szkoła otrzymała sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski.

13 września 1967 - I Liceum Ogólnokształcące przeniosło się do nowego budynku przy ul. Brukowej 2. II Liceum Ogólnokształcące zajęło cały zabytkowy gmach szkolny.

1968/69 - w szkole utworzono orkiestrę dętą, chór i dwa zespoły estradowe. Kierował nimi pan profesor Stanisław Godlewski.

1 października 1970 - II Liceum Ogólnokształcące przeniosło się do nowego budynku przy ul. Narewskiej 11.Budynek przy ul. Warszawskiej 8 wyremontowano i w 1972 r. utworzono w nim VI Liceum Ogólnokształcące.

25 marca 1974 - wizytę w szkole złożył minister oświaty i wychowania Jerzy Kuberski.

12 października 1974 - w 31 rocznicę bitwy 1 Dywizji im. Tadeusza Kościuszki pod Lenino II Liceum Ogólnokształcącemu w Białymstoku nadano imię Bohaterów 9 Drezdeńskiej Dywizji Piechoty (ta formacja Ludowego Wojska Polskiego utworzona została jesienią 1944 r. w okolicach Białegostoku).

12 października 1976 - szkoła otrzymała nowy sztandar.

18 września 1979 - szkole nadano Odznakę "Zasłużony Białostocczyźnie".

1 września 1983 - połączono II Liceum Ogólnokształcące i I Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących. Powstał Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białymstoku.

Marzec 1993 - Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę o zaprzestaniu używania przez szkołę imienia Bohaterów 9 Drezdeńskiej Dywizji Piechoty.

13 września 1999 - Rada Miasta Białegostoku podjęła Uchwałę o przywróceniu II Liceum Ogólnokształcącemu w Białymstoku imienia księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej.

22 listopada 1999 - uroczystość przywrócenia II Liceum Ogólnokształcącemu w Białymstoku imienia księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej.

22 listopada 2000 - zjazd absolwentek Państwowego Gimnazjum i Liceum Żeńskiego im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej do roku szkolnego 1938/39 i Liceum Ogólnokształcącego Żeńskiego nr 2 z lat 1944/45 - 1955/56.

1 wrzesień 2002 - Rada Miejska Białegostoku podjęła uchwałę o przekształceniu liceum ogólnokształcącego o czteroletnim cyklu kształcenia w publiczną szkołę ponadgimnazjalną – trzyletnie liceum ogólnokształcące.

maj 2004 - w szkole odbył się ostatni egzamin dojrzałości w czteroletnim liceum ogólnokształcącym (ostatnia tzw. „stara matura”).

wrzesień 2004 – przystąpienie II Liceum Ogólnokształcącego im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku do programu Deutsches Sprachdiplom (DSD).

kwiecień-maj 2005 - przeprowadzono pierwszy egzamin maturalny w nowej formule, który jest oceniany zewnętrznie.

kwiecień-październik 2006 - budynek szkolny otrzymał nowy wizerunek jako efekt przeprowadzonej termomodernizacji, która zakończona została remontem placu szkolnego i części terenu wokół szkoły w roku 2007.

maj 2008 - rozpoczęcie realizacji projektu "Chcę latać...Utworzenie klasy o profilu lotniczym w II Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku" współfinansowanego ze środków EFS.

9 lutego 2009 - w Krajowym Rejestrze Sadowym zarejestrowano Stowarzyszenie Przyjaciół II LO w Białymstoku.

27 kwietnia 2009 - uchwałą Rady Miasta Białegostoku zostało utworzone Publiczne Gimnazjum nr 32 Dwujęzyczne wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białymstoku

listopad 2009 – przyjęcie II Liceum Ogólnokształcącego im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku do międzynarodowej wspólnoty szkół partnerskich „Szkoły – Partnerzy Przyszłości”.

22 listopada 2009 - Jubileusz 90-lecia szkoły.

Od pierwszej (po II wojnie światowej i okupacji) matury w roku szkolnym 1946/47 do matury w roku szkolnym 2010/2011 świadectwa dojrzałości w II Liceum Ogólnokształcącym otrzymało 10 986 absolwentów, w Liceum dla Dorosłych 4025. Razem - 15 020, a z absolwentkami przedwojennymi 15 389 osób. Świadectwa ukończenia liceum dziennego odebrało 299 osób.

grudzień 2009 – przeprowadzono pierwszy egzamin Deutsches Sprachdiplom C1.

maj 2010 - otrzymanie statusu szkoły kandydującej do oferowania programu matury międzynarodowej International Baccalaureate Diploma Programme.

listopad 2012 - wizyta akredytacyjna organizacji International Baccalaureate Organisation.

grudzień 2012 - II Liceum Ogólnokształcące im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku otrzymało akredytację do oferowania programu matury międzynarodowej oraz prawo od używania miana IBO World School.

grudzień 2012 - zakończenie realizacji projektu "Chcę latać...".

sierpień 2013 - uzyskanie zgody Ministra Edukacji Narodowej na utworzenie oddziału międzynarodowego.

marzec 2014 – rozpoczęcie realizacji projektu „Akademia Gimnazjalisty” - Projekt współfinansowany przez UE w ramach EFS poddziałanie 9.1.2 POKL

maj 2014 – podpisanie umowy o współpracy ze szkołą z Chin Ningbo School of Foreign Affairs.

maj 2014 - podpisanie umowy partnerskiej o współpracy w zakresie dydaktyczno-naukowym z Uniwersytetem Medycznym, Politechniką Białostocką, Uniwersytetem w Białymstoku.

maj 2014 - rozpoczęcie realizacji programu "Naukowe inspiracje".

czerwiec 2014 – podjęcie decyzji o budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego sfinansowanej z budżetu obywatelskiego.

wrzesień 2014 - rozbudowa szkoły – uroczyste otwarcie nowego skrzydła w związku z dynamicznym rozwojem placówki.

listopad 2014 - uroczyste obchody Jubileuszu 95 - lecia II Liceum Ogólnokształcącego imienia księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku.

listopad 2014 - uroczyste przyjęcie Publicznego Gimnazjum nr 32 Dwujęzycznego w Białymstoku do międzynarodowej wspólnoty szkół partnerskich "Szkoły: Partnerzy Przyszłości".

grudzień 2014 - zakończenie realizacji projektu "Akademia Gimnazjalisty".

styczeń 2015 - nawiązanie współpracy z Forum Młodych Dyplomatów.

luty 2015 - objęcie honorowym patronatem przez Ministra Spraw Zagranicznych klasy o profilu prawniczo - humanistycznym w II LO.

wrzesień 2015 - rozpoczęcie przygotowań do wdrożenia programu Middle Years Programme w Publicznym Gimnazjum nr 32 Dwujęzycznym w Białymstoku.

wrzesień 2015 - wizyta w szkole Ministra Spraw Zagranicznych pana Grzegorza Schetyny - honorowego Patrona szkolnej innowacji pedagogicznej "Historia dyplomacji. Protokół dyplomatyczny."

październik 2015 - oddanie do użytku wielofunkcyjnego boiska sportowego.

kwiecień 2016 - podpisanie umowy o współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie w zakresie propagowania wiedzy ekonomicznej i postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży. Objęcie przez SGH patronatem klasy akademickiej - menadżerskiej.

lipiec 2016 - realizacja projektu "Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej" w celu podnoszenia kompetencji językowych i metodycznych kadry pedagogiczej w ramach programu Unii Europejskiej Erazmus +.

grudzień 2016 - podpisanie porozumienia o współpracy z Akademią Górniczo - Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie w zakresie dydaktyczno - naukowym.

marzec 2017  -  uchwałą Rady Miasta Białegostoku, Publiczne Gimnazjum Nr 32 Dwujęzyczne zostało przekształcone w Szkołę Podstawową Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku w związku ze zmianą ustroju szkolnego - Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe.

wrzesień 2017 – utworzenie oddziału medycznego-dwujęzycznego w liceum.

wrzesień 2017 – czerwiec 2019 – realizacja projektu Erasmus+ „Nasza przyszłość zaczęła się 100 lat temu”.

wrzesień 2017 – czerwiec 2019 – współpraca międzynarodowa ze szkołą z Soest w ramach realizacji projektu „Zrozumieć Europę”.

kwiecień 2019 – przeprowadzono ostatni egzamin gimnazjalny oraz pierwszy sprawdzian ósmoklasisty.

czerwiec 2019 – maj 2022 – realizacja projektu edukacyjnego „Fabryka Leków – od pomysłu do produktu” we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku.

22 listopada 2019 – uroczyste obchody Jubileuszu 100-lecia II Liceum Ogólnokształcącego imienia Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku.

wrzesień 2019 – pierwszy rocznik uczniów liceum czteroletniego rozpoczął naukę w II Liceum.

Kontakt

85 65 11 416